Torsdag 21 mars 2019

Regionbudget ligger fast efter valet

Beslutad budget för 2019 kommer ligga fast, meddelar den grönblå regionledningen. Det tidigare beräknade resultatet plus 56,5 miljoner kronor justeras ner till plus 40 miljoner kronor. För åren 2020 och 2021 beräknas plusresultat meddrygt 500 miljoner kronor per år.

Eftersom Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet kommer fortsätta leda Västra Götalandsregionen presenterar nu denna ”grönblå samverkan” sin justerade budget för 2019. Innebörden är att inriktning och mål ligger fast enligt tidigare tagna beslut.

Budget för 2019 fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom bland annat högre ersättningar för arbete på obekväm arbetstid, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

Regionledningen redovisar att regionens ekonomiska ställning är god. Ett antal år av ekonomiska överskott har skapat ett stort eget kapital som inneburit att regionen inte har några låneskulder. Intäktsökningen har dessutom under flera år varit omkring 5 procent.

Regionledningen varnar för att kostnadsutvecklingstakten nu är betydligt högre än intäktsutvecklingen För att klara målet ”God ekonomisk hushållning” krävs därför en stram och konsekvent styrning.

– Det är avgörande för Västra Götalandsregionens ekonomi att kostnadsutvecklingen anpassas till intäkterna. Verksamheterna måste fortsätta arbetet med effektivisering, översyn av kostnader och verksamhetsförbättringar. Grönblå Samverkan riktar därför ett särskilt fokus på kostnadskontroll och vårdproduktion, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Några nya förutsättningar har också tillkommit samt förändringar vad gäller prognosen för kostnadsutjämning och pensionskostnader efter budgetbeslutet i juni. Detta innebär vissa justeringar för budget 2019.

Budgeten från juni visade ett resultat på 56,5 miljoner kronor för 2019. Efter ny skatteprognos och justeringar av regionbidragen är resultat i budgeten nu plus 40 miljoner kronor för 2019 och plus 519 miljoner kronor för 2020 samt plus 566 miljoner kronor för 2021

Prioriteringar i korthet:

  • Ett fortsatt arbete för att förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.
  • Omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.
  • En ”historiskt stor satsning” på Framtidens vårdinformationssystem för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.
  • Stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.
  • Klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.
  • Psykiatrisatsning fullföljs för personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning.
  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet