Fredag 25 juni 2021

Regionens budget fastställd

Johnny Magnusson (M). Ordförande regionstyrelsen. Foto: Catharina Fyrberg
Johnny Magnusson (M). Ordförande regionstyrelsen. Foto: Catharina Fyrberg

Regionfullmäktige fastställde Västra Götalandsregionens budget för 2022 där nära 61 miljarder kronor fördelades till de olika verksamheterna i regionbidrag. Regionfullmäktige beslutade också att sjukhusen i Västra Götalandsregionen tillåts gå med en miljard kronor i underskott under 2021.

Därmed godkändes GrönBlå Samverkans (M, C, KD, L, MP) förslag till budget och plan för ekonomin för åren 2023–2024. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Beslutet avgjordes genom votering. 68 röster för GrönBlå Samverkans förslag. 41 röster för Socialdemokraternas förslag. 37 ledamöter avstod från att rösta och 3 ledamöter röstade inte.

Västra Götalandsregionen har ett eget kapital som uppgår till 10 725 miljoner kronor i bokslutet för 2020. Budgetbeslutet innebär en oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona. Nämnders och styrelsers regionbidrag för år 2022 och 2023–2024 räknas upp med två procent per år för perioden.

Budgeten visar ett resultat på 804 miljoner kronor för 2022. Även övriga år i planperioden visar plusresultat.

Pandemin har medfört utmaningar för sjukvården i Västra Götaland. Covid-vården har medfört kostnadsökningar och försvårat förutsättningarna för sjukhusen att nå en verksamhet som är i nivå med budget, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Den långsiktiga ekonomin för Västra Götalandsregionens sjukhus är fortsatt problematisk. Lättnader under 2021 behöver kombineras med planer för balans på sikt. Sjukhusstyrelserna har i uppdrag att besluta om och börja genomföra åtgärder för att säkerställa en ekonomi och tillgänglighet i balans under 2022 så fort pandemiläget och återhämtning tillåter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet