Fredag 27 maj 2022

Rörig handläggning drabbar elöverkänsliga

– Regionstyrelsen borde tidigare ha identifierat frågan om elöverkänsligas problematik kring tillgänglighet till vården som en övergripande fråga som inte ska ha hanterats av en enskild nämnd.
Det konstateras i den revisionsrapport i Västra Götalandsregionen som nu överlämnas till regionstyrelsen.

Regionens revisionsenhet har gjort en studie av Västra Götalandsregionens handläggning och beslut av ett ärende som berör medborgargruppen elöverkänsliga och deras företrädares krav på tillgänglighet till vård.

Kraven handlar om gruppens tillgång till elsanerade undersöknings- och behandlingsrum. De föreningar som företräder gruppen med funktionshindret elöverkänslighet menar att vården i Västra Götalandsregionen blivit mindre och mindre tillgänglig för gruppen och att den är helt otillgänglig sedan regionen införde trådlöst wi-fi i alla vårdcentraler 2017.

I rapporten beskrivs en process som pågått i 15 år, där gruppen elöverkänsliga upplever bemötandet i vården som kränkande. I processen har en rad instanser i regionen involverats. Ärendet har också varit föremål för rättslig prövning genom ett antal överklaganden.

Det revisionen har granskat är ”belysa stringens eller logisk följdriktighet i Västra Götalandsregionens handläggning, beredning och beslut i ärendet inte att ta ställning i sakfrågan”.

Revisionsenheten anser att det finns uppenbar risk för bristande effektivitet och rättssäkerhet då ärendehandläggningen inte är samordnad mellan olika politikerområden. Bristen på samordning har medfört att ärendet bollats fram och tillbaka med förhoppningen om att någon annan ska ta ansvaret och fatta beslut.

– De beslut som har fattats inom de olika politikerområdena är inte alltid konsekventa. De pekar åt olika håll beroende på vilket perspektiv beslutsfattarna har haft, konstateras i rapporten.

Revisionsenheten fastställde i december rapporten och skickade den vidare till regionstyrelsen. Rapporten ger inte revisionsenheten anledning att vidta några ytterligare åtgärder.

Strålskadades förening, Ssf, har i en skrivelse i juni 2018, begärt att regionstyrelsen säkerställer att en vårdcentral i varje kommun görs tillgänglig för elöverkänsliga patienter. Detsamma för ett undersöknings/vårdrum på varje sjukhus.

Dessutom har föreningen påpekat att regionledningen säkerställer att personkränkningar mot personer med elöverkänslighet upphör inom vården.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer