Lördag 18 augusti 2018

Stora arbetsmiljöbrister vid elevers hästpraktik

Dokumentation av arbetsmiljö och säkerhet vid de praktikplatser som regionens hästutbildningar använder är bristfällig.
För nio företag, av 24, finns det överhuvudtaget inga besöksprotokoll. För två av tre praktikplatser saknas uppgifter om handledare. För 10 av 24 företag finns ingen dokumentation om skolan kontrollerat arbetsplatsens arbetsmiljöarbete och riskanalyser.

I april 2013 skedde en allvarlig arbetsplatsolycka i Skåne när en 16-årig elev gjorde sin praktik på en lantgård, så kallad arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Eleven studerade vid Önnestads naturbruksgymnasium. När eleven tvättade en gödselspridare klämde denne sig så illa att ett ben bröts.

I den efterföljande domen konstateras att skyddsansvarig vid Önnestadsgymnasiet ”har av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen ålegat denna” och därigenom orsakat målsägandes skada.

Riskbransch

Just arbete inom lantbruk och i djurstallar är särskilt riskfyllt. Här finns stora och starka djur, farliga maskiner och det förekommer många tunga lyft. I en rapport 2015 konstaterar Arbetsmiljöverket att stallmiljöerna måste bli säkrare för unga som praktiserar, arbetar och vistas där.

-Det är superviktigt att skolorna arbetar med introduktionen och säkerställer att det finns utbildade handledare på praktikplatserna, säger Kristian Hansson, som är sakkunnig för skola och utbildning på Arbetsmiljöverket.

Utvecklingsledare Anna-Lena Andersson, som har ett samordningsansvar för APL vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor, håller med.

– Vi jobbar generellt sett i en riskbransch. De gröna näringarna är den farligaste bransch man kan jobba inom, konstaterar hon.

Domstol

Under ett års tid har Skaraborgsbygden granskat hur Västra Götalands naturbruksskolor konkret arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Vi har då utgått från praktikplatser för hästutbildningarna som regionen har koncentrerat till Sötåsenskolan i Töreboda, men fysiskt förlagt vid Axevalla travbana. Det handlar detta läsår om cirka 40 elever. Men skolan växer och redan i höst kan antalet elever ha fördubblats.

Det handlar om långa tider som eleverna är ute på praktik. För hästprogrammen sammanlagt 15 veckor under den treåriga utbildningen.

Enligt regionens egna riktlinjer ska Sötåsenskolan ”säkerställa” att praktikföretagen har lämpliga och lagstadgade rutiner för arbetet med säkerhet och arbetsmiljö. Detta dokumenteras skriftligt i särskild kartläggningsrapport för varje arbetsplats.

Sötåsenskolan har dock vägrat lämna ifrån sig dessa dokument. Skolan har sett dessa som arbetsmaterial, och har hävdat att dessa inte skulle vara offentliga handlingar.

Först efter en dom vid Kammarrätten i Jönköping har Skaraborgsbygden kunnat granska hur arbetet med elevernas arbetsmiljö i praktiken ser ut.

Granskningen visar att det finns stora brister i kartläggningarna av arbetsmiljö och säkerhet av praktikplatser vid Västra Götalandsregionens hästutbildningar.

Naturbruksförvaltningen uppger att antalet praktikföretag för samtliga naturbruksskolor i regionen uppgår till över 500.


Läs mer:

-Vi har bättre koll än vad många andra skolor har

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer