Torsdag 28 maj 2020

Tobak och alkohol minskar bland elever

Användningen av tobak och alkohol minskar bland eleverna i Västra Götalandsregionen. Däremot ökar snusandet, särskilt bland flickor. 

Andelen elever med erfarenhet av narkotika är på ungefär samma nivå som tidigare, även om Göteborg visar klart högre siffror än andra områden.

Attityden till droger har förändrats. Fler än tidigare tror inte att det finns risker med att använda hasch eller heroin.

– Vi ser flera tydliga förändringar jämfört med resultaten från 2013 och 2016 inom flertalet områden. Det är oroväckande att narkotikaanvändandet inte minskar och tvärtom ökar bland pojkar i årskurs 9 sedan förra undersökningstillfället. Dessutom har vi idag alltfler ungdomar som underskattar hälsorisker till följd av drogbruk, säger Charlotte Nordström, ordförande för Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet.

Sedan 2013 har Västra Götalandsregionen, tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna, genomfört regionstäckande undersökningar av skolelevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.

Tobak och snus

Sedan 2013 har andelen skolelever som röker stadigt minskat. Fler börjar också röka senare, jämfört med tidigare. Sedan flera år är rökning vanligare bland flickor än pojkar, men det har skett en stadig minskning i bägge grupperna.

En jämförelse över tid visar att 31 procent av pojkarna och 34 procent av flickorna i gymnasiet rökte 2013. Motsvarande siffror för 2019 är 23 procent av pojkarna respektive 26 procent av flickorna.

Snusning, som länge har varit klart vanligare bland pojkar än bland flickor, är det område som ökat mest i årets regionala undersökning. Ökningen är störst bland gymnasieflickor och det har, jämfört med föregående undersökningar, skett en fördubbling från fem till 11 procent.

Undersökningen visar också att attityderna till tobak generellt har förändrats. En större andel än tidigare, tror att det inte finns någon risk att röka 10 cigaretter eller mer om dagen eller snusa 3 dosor i veckan.

Alkohol

Tidigare drogvaneundersökningar i Sverige har visat att alkoholkonsumtionen bland ungdomar stadigt har minskat sedan 2000-talet.

Samma trend gäller i Västra Götalandsregionen. Andelen elever som druckit alkohol vid flera eller enstaka tillfällen har minskat från 81 till 72 procent sedan 2013. Det finns dock skillnader mellan pojkar och flickor.

I årskurs nio och på gymnasiet, är det något större andel flickor än pojkar som uppger att de druckit alkohol.

Pojkar, oftare än flickor, uppger att de ”intensivkonsumerar” alkohol, det vill säga dricker på ett riskabelt sätt.

Sedan 2013 har attityderna till alkohol och berusning förändrats; andelen elever som tror att det inte finns några risker med att berusa sig varje helg, har nästan fördubblats, från 5 till 9 procent.

Narkotika

Cannabis, ett samlingsnamn för marijuana och hasch, är den vanligaste förekommande narkotiska drogen i Sverige, även bland unga

I Västra Götalandsregionen har andelen pojkar och flickor med erfarenhet av narkotika, legat på ungefär samma nivå sedan senaste mätningen 2016.

Fler pojkar än flickor på gymnasiet har erfarenhet av narkotika, 17 respektive 13 procent.

Göteborg är det område som sticker ut i rapporten, här ligger sifforna klart högre på gymnasiet än i övriga regionen.

Attityden till narkotika har förändrats. Endast hälften av eleverna tar helt avstånd från att det borde vara tillåtet att röka hasch eller marijuana, och hälften instämmer delvis- eller helt i att det är upp till var och en om man vill använda narkotika. En större andel av eleverna, jämfört med tidigare, tror inte att det finns risker med att använda hasch eller heroin.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer