Söndag 19 augusti 2018

-Vi har bättre koll än vad många andra skolor har

I höst kommer det gå 70 – 80 elever vid Västra Götalandsregionens naturbruksprogram med hästinriktning vid Axevalla travbana.
I höst kommer det gå 70 – 80 elever vid Västra Götalandsregionens naturbruksprogram med hästinriktning vid Axevalla travbana.

Hästutbildningarnas praktikföretag godkänns för elever trots att arbetsmiljön inte dokumenterats. Men ansvarig rektor anser att skolan har kontroll på detta.
Utifrån det vi har att rikta in oss på, så tycker jag att vi har det, säger rektor Jenny Jacobsson på Sötåsenskolan.

Läsåret 2016 – 2017 använde Sötåsenskolan 24 arbetsplatser som praktikplatser för sina hästutbildningar. Innan dessa praktikplatser kan användas ska de, enligt regionens egna rutiner, besökas för att säkerställa arbetsmiljö och säkerhet. Kartläggningen av arbetsplatsen ska dokumenteras skriftligt, bland annat för att underlätta utvärdering och uppföljning.

Inga besöksprotokoll

Men när Skaraborgsbygden granskar de 24 kartläggningarna, så visar det sig att dokumentationen är mycket bristfällig.

För nio företag, av 24, finns det överhuvudtaget inga besöksprotokoll. Därmed finns inte någon checklista dokumenterad för arbetsmiljö och säkerhet. Inte heller hur, och om, skolan har bedömt arbetsplatsens lämplighet. Eller om skolan faktiskt har besökt arbetsplatsen.

-Nej de finns inte. Vi får helt enkelt hänvisa till den mänskliga faktorn, säger ansvarig rektor Jenny Jacobsson.

-Läraren som gjorde besöket har slutat hos oss, säger APL-samordnare Anna-Lena Andersson men hävdar att besök ändå ska ha gjorts.

Detta går dock inte att verifiera. För inget finns dokumenterat och uppenbart har inte ansvarig lärares protokoll arkiverats. Om de har funnits.

Handledare?

För 10 av 24 företag finns inte heller någon dokumentation om skolan kontrollerat arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete och riskanalyser.

-Det här är något som vi behöver gå igenom och granska hur det efterföljs, medger rektor Jenny Jacobsson. Det gör vi nu inför kommande år.

Två tredjedelar av rapporterna innehåller inte heller uppgifter om vem som är ansvarig handledare för praktikanterna på arbetsplatsen, det som Arbetsmiljöverkets rapport anger som en särskilt viktig åtgärd. I regionens dokument ska såväl namn, som utbildning, yrkesbakgrund, telefonnummer och lämplighet anges. Men i 15 av 24 rapporter saknas dessa uppgifter.

-Jag kan tänka mig att man just då inte hade klart namnet, säger Jenny Jacobsson. Men innan eleven går ut på praktik finns det alltid en handledare.

Ingen dokumentation

I endast var tredje företag har samtliga kontrollpunkter verifierats.

Dessa kontrollpunkter är; fungerande ventilation, tillfredsställande temperatur, tillräcklig belysning, tillgång till skyddsutrustning, tillfredställande psykosocial miljö, städat och välordnat, utrymningsplaner för brand, systematiska skyddsronder och första hjälpen-utrustning.

För nio företag finns över huvud ingen dokumentation av detta. I sex företag har bara enstaka punkter verifierats i respektive rapport.

Ett exempel är företag 1937 (skolans registernummer) där enbart ”städat och välordnat” har fått OK. Resten är inte ifyllt.

-Det hade varit önskvärt om läraren fyllt i dessa uppgifter också, säger rektor Jenny Jacobsson.

Ändå anges att företaget är ”godkänt”. Varför?

-En förklaring är att just detta stallet har lösdrift, ridverksamheten sker utomhus och drivs av en person, säger Anna-Lena Andersson.

Men behovet av exempelvis första hjälpen utrustning, skyddsrond, bra psykosocial arbetsmiljö och skyddsutrustning är väl lika viktigt där?

Inget svar.

Samma företag uppges, enligt besökande lärare, samtidigt kräva ”elever med driv, tempo och vilja att jobba”. Är detta rimligt?

-Jag tänker att det säkert har funnits en dialog med arbetsplatsen, där läraren har uppfattat att det är en arbetsplats som ska fungera. Dialogen har funnits, säger Jenny Jacobsson.

Men det finns ytterligare exempel bland företagen där uppgifter helt saknas.

För företaget ”1964” skriver läraren NEJ på följande punkter: fungerande skyddsutrustning, utrymningsplaner, lämplig temperatur, tillräcklig belysning och skyddsronder. Ändå ges företaget betyget ”Väl godkänt”.

500 APL-platser

Det är uppenbart att naturbruksförvaltningen inte har en heltäckande dokumentation av arbetsmiljön på samtliga utvalda APL-platser, trots att detta ska säkerställas enligt regionens rutiner.

Denna undersökning handlar dock bara om 24 APL-platser inom hästutbildningarna. Enligt förvaltningen har skolorna sammanlagt 500 praktikföretag, för övriga naturbruksprogram i regionen.

Anna-Lena Andersson har tidigare jobbat som nationell APL-utvecklare på Skolverket. Hon menar att naturbruksskolorna ändå sköter detta jämförelsevis bra.

-Vi har bättre koll på våra arbetsplatser än vad många andra skolor har. Det finns många skolor där eleverna själva får ordna sin praktik och APL och där ingen som helst tillsyn eller inga besök görs från skolorna, säger hon.

-Det finns ett undantag, det gäller vårdutbildningarna, där har man välutbildade handledare på arbetsplatserna som tar emot praktikanter, tillägger hon.

Vad är då ansvarig rektors kommentar kring dokumentationen av praktikföretagens arbetsmiljö läsåret 2016 – 2017?

-Utvecklingsarbetet pågår hela tiden. I det här fallet får vi titta närmare på hur man fyller i dokumenten ordentligt, säger hon.

Är det lätt att få tag i praktikplatser för APL inom hästprogrammen, eller handlar detta om att ni tvingas ta de praktikplatser som erbjuds?

-Detta är en viktig del av utbildningen. Vi jobbar i en bransch där företagen är väldigt öppna för att ta emot våra elever, och hjälpa dem, säger Jenny Jacobsson.

-Vi har en bra bredd på både stora och små arbetsplatser, de flesta vi använder är lite större typ ridskolor och travtränare, säger hon.

Större arbetsplatser är i detta fallet arbetsplatser med fler än fem anställda.

-I grunden är det inte svårt att hitta praktikplatser, tillägger Anna-Lena Andersson. Ibland får vi jobba hårdare för att hitta bra arbetsplatser för respektive elev. Vårt uppdrag är att hitta den praktikplats som är allra bäst för just den eleven. Gärna sådana som ligger nära elevens bostad.

Anser du, som ansvarig rektor, att du har bra kontroll på arbetsmiljön på de praktikplatser ni använder för APL?

-Utifrån det vi har att rikta in oss på, så tycker jag att vi har det, säger rektor Jenny Jacobsson på Sötåsenskolan.


 

Revisionen granskade
ej de enskilda skolorna

Regionens revisionsenhet gav sommaren 2017 grönt ljus för hur naturbruksskolorna hanterar elevernas arbetsmiljö vid APL. Detta efter att enbart ha studerat övergripande rutiner.
Någon granskning gjordes överhuvud taget inte av enskilda skolor. Inte heller av hur arbetsmiljön på respektive arbetsplats dokumenteras.

Sommaren 2017 gjorde Västra Götalandsregionens revisionsenhet en särskild granskningsinsats för att bedöma om kontrollen av arbetsmiljön var tillräcklig vid det praktikplatser som regionens naturbruksskolor använder.

-Bakgrunden till att granskningen gjordes var att en privatperson riktat kritik mot hur skolorna kontrollerar elevernas arbetsmiljö, vid arbetsplatsförlagt lärande, säger revisionsdirektör Vilhelm Rundqvist.

I sin rapport konstaterar revisionen att det inom naturbruksförvaltningen finns rutiner på plats som ”omhändertar lagstiftningens krav och tillsynsmyndighetens ” förskrifter. Enligt revisionen ”tycks” detta ansvar omhändertagits i ”styrning, ledning kontroll och uppföljning”.

-Utifrån lagstiftningen har vi bedömt att detta är tillfyllest, säger revisionsdirektör Vilhelm Rundquist.

”Väldigt översiktligt”

Revisionen konstaterar i sin rapport att ansvarig yrkeslärare inför APL-period ska kartlägga aktuella arbetsplatser och säkerställa att företaget har lämpliga och lagstadgade rutiner för arbetet med arbetsmiljö och säkerhet.

Men revisionen granskade aldrig de specifika kartläggningar som görs för enskilda arbetsplatser. Ingen kontroll gjordes heller av hur respektive skola arbetar med fastställda rutiner.

-Nej, det har vi inte gjort. Vi har gjort en väldigt översiktlig studie av förskrifter och övergripande dokument, säger Josephine Massie som är handläggare på revisionsenheten.

-Vi har inte tittat på implementeringen av dessa. Inte heller har vi kontrollerat respektive skola, säger hon.

Fakta APL naturbruk

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av sin utbildning på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning ansvarar, som huvudman för sina tre skolor, för att skaffa APL-platser och att krav som finns uppfylls.

Enligt naturbruksförvaltningen rutin kartläggs varje APL-företag innan APL bokas. Ansvariga yrkeslärare ska säkerställa att företaget har lämpliga och lagstadgade rutiner för arbetet med arbetsmiljö och säkerhet. Personliga besök ska göras för att bland annat besiktiga företaget ur arbetsmiljösynpunkt.  En skriftlig kartläggning görs därför.

Totalt har regionens naturbruksutbildningar APL vid cirka 500 företag per år.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS: 2001:1) omfattar inte bara företagets egna anställa utan även inhyrd personal, praktikanter och/eller andra personer utan lön.

För elever som ännu inte har fyllt 18 år finns särskilda regler som innebär att minderåriga inte får utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter. En elev som får utbildning på en arbetsplats, likställs alltid med en arbetstagare vad gäller arbetsmiljö. Därmed har skolan och arbetsgivaren ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö.

Källa: Västra Götalands naturbruksförvaltning samt Arbetsmiljöverket

Läs mer:

Stora arbetsmiljöbrister vid elevers hästpraktik

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer