Måndag 23 juli 2018

Vattenkraften ska värnas

Johan Hillström driver Bredöl Kvarn & såg vid ån Nossan. Som ordförande i Västsvensk vattenkraftförening har han de senaste åren haft intensiva kontakter med företrädare för riksdagens olika partiet. Här med miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Kristina Yngwe (C).
Johan Hillström driver Bredöl Kvarn & såg vid ån Nossan. Som ordförande i Västsvensk vattenkraftförening har han de senaste åren haft intensiva kontakter med företrädare för riksdagens olika partiet. Här med miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Kristina Yngwe (C).

En blocköverskridande uppgörelse har gjorts om vattenkraftverk och dammar. Förenklingar och anpassning till lokala nyttor och kulturmiljö ska göras.  Men vattenkraftägarna känner sig inte trygga.
Mycket är positivt i uppgörelsen, men det finns fortfarande stora tolkningsutrymmen, säger Johan Hillström vid Bredöl Kvarn & såg.

Regeringspartierna har kommit överens med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter. Förslaget är en del av  energiöverenskommelsen från 2016 mellan partierna och innebär att vattenkraften ska värnas och att den ska ha moderna tillstånd..

– Vi ska skapa ett system för hur varje vattenkraft ska kunna prövas individuellt, vattendrag för vattendrag, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

-Mycket är positivt och det är ingen tvekan om att politikerna har en god avsikt, säger Johan Hillström, ordförande för Västsvensk vattenkraftförening .

-Tyvärr är inte lagrådsremissen formulerad så att den är vattentät. Det finns tolkningsutrymme.  Och vi har inte kunnat lita på myndigheterna förut. Det känns inte betryggande, därför är vi fortfarande mycket oroliga.

Föreningen studerar nu de 300 sidorna i lagrådsremissen

-Vi skulle vilja ha skarpare och tydligare formuleringar som blir mer rättssäkert, säger han. Om förslaget går igenom i riksdagen så blir det oerhört viktigt med en nära dialog, och att myndigheterna verkligen tar till sig det politiska budskapet.

I uppgörelsen konstateras att vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

För att värna vattenkraften utgår lagförslaget från att Sverige, fullt ut, ska använda de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger. Det nya regelverket bedöms leda till bättre miljö och mer livskraftiga ekosystem längs många vattendrag. Miljöprövningarna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande.

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät får i uppdrag att ta fram en nationell plan för prövning av vattenverksamheter. Där ska behovet av miljöåtgärder vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till produktion av vattenkraftsel.

-Jämfört med idag kommer även vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön ges en stärkt ställning i de enskilda prövningarna, konstateras i regeringens pressmeddelande.

Centerpartiets förhandlare Rickard Nordin, Göteborg, är nöjd med uppgörelsen och menar att äganderätten för den småskaliga vattenkraften nu är räddad.

– Äntligen ska svensk vattenkraft få moderna miljökrav och vi förenklar och förbättrar samtidigt reglerna avsevärt jämfört med idag, säger Rickard Nordin

Utifrån en nationell plan kommer alla vattenkraftverk prövas systematiskt, till exempel genom att alla kraftverk i en älvsträcka kan prövas samtidigt med möjlighet att samordna beslutsunderlag. Det leder till förenklingar jämfört med i dag, och en ökad miljönytta och sänkta kostnader då åtgärder vidtas där de ger störst effekt.

Verksamheter som i dag drivs med stöd av särskilda ” äldre rättigheter” kommer inte prövas som om det varit fråga om en nyprövning utan kommer i stället omprövas. Det leder till att administrativa steg i processen, såsom krav på miljökonsekvensbeskrivning, försvinner.

Enligt energiöverenskommelsen ska åtgärderna till största delen finansieras med hjälp en fond, som de största kraftbolagen finansierar och ansvarar för. Idag får den enskilde själv stå för hela kostnaden för prövning och miljöanpassning.

Tidigare artiklar i ämnet:

-Värna vattenkraft med moderna miljökrav

Slutskede i förhandlingar om små vattenkraftverk

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer