Fredag 20 juli 2018

Vindkraftrekord under 2017

Mer förnybar el i det svenska systemet gav under 2017 alla tiders vindkraftsrekord, nära 18 TWh (terawattimmar). Under året stängdes ytterligare en kärnkraftsreaktor av.

Den växande tillgången till elproduktion har gett prisnivåer på el som lett till bristande lönsamhet för äldre kärnkraftverk.

Reaktorn i Oskarshamn 1 stängdes för gott i juni månad. Oskarshamn 1 var den första storskaliga reaktorn i Sverige och driftsattes 1972. Tidigare stängdes Oskarshamn 2 av samma skäl.

Ringhals 1 och 2 står i tur att stänga de närmaste två åren. Samtidigt har beslut tagits att satsa på säkerhetshöjande åtgärder i de sex återstående kärnkraftsreaktorerna, vilket öppnar för väsentligt längre drift av dessa.

Elanvändningen ligger kvar på samma nivå som 2016 trots högkonjunktur Elanvändningen år 2017 förväntas bli lite drygt 140 TWh. Nettoexporten av el blev cirka 19 TWh eller 12 procent av den totala elproduktionen. Noterbart är att Sverige har nettoexporterat el alla veckor under året.

Den totala elproduktionen blev hög trots att vattenkraften presterade mindre än medelvärdet och landade på 64 TWh (62 föregående år). Vindkraften slog produktionsrekord med knappa 18 TWh (15,5).

Totalt uppgick elproduktionen till dryga 159 TWh (152). Stora delar av den el som producerats i Sverige och Norge, som inte använts inom det egna landet, har exporterats till Finland, cirka 15 TWh, men även till Danmark, Litauen och Polen, cirka 3 TWh vardera.

Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed kommenterar 2017 års elstatistik:

– Vindkraften är nu väldigt tydligt vår tredje största elproduktionskälla. Den bidrar starkt till den energi som systemet behöver under ett år. Tillsammans med kvarvarande kärnkraft, vattenkraft och övrig värmekraft – främst biobränslebaserad kraftvärme – har vi fortsatt en elproduktion som ska kunna ge mycket hög leveranssäkerhet. Dessutom med mycket bra klimatprestanda eftersom bara cirka två procent av elen baseras på fossila energikällor.

Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 28 öre/kWh, en ökning med 3 öre jämfört med 2016.

Sammantaget består svensk elproduktion av vattenkraft 64,1 TWh, Kärnkraft 63 TWh, Vindkraft 17,6 TWh, övrig värmekraft 14,7 TWh och solkraft 0,2 TWh.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer